स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
Forgot password?
मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाकाे १५ गते भित्र Entry गर्नु गराउनु हुन र २२ गते सम्ममा तथ्यांक केलाइ पृष्टपाेषण गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ /
साथै आ.व. ०७६/७७ को Data ३० असोज २०७७ पछि LOCK गरिने हुँदा सो भन्दा पहिला नै सम्पूर्ण कार्यक्रम को सबै महिनाहरु को Data Entry तथा Edit गरि सक्नु हुन अनुरोध गरिन्छ /
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग