स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in

सूचना !! कोभिड-१९ खोप अभियान (दोश्रो प्राथमिकता - पहिलो चरण) समाप्त भएपछिको बिस्तृत प्रतिबेदन अनुसूची १३ बमोजिम १ पटक मात्र इन्ट्री गर्नु पर्नेछ | दैनिक रुपमा इन्ट्री नगर्नु होला | COVID - Vaccination Reporting - Phase 2 (A) Actual reports प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था मा १ पटक मात्र हुनु पर्ने छ | , तहगत भूमिका र निर्देशिकाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग