स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
Data Entry गर्दा Complete वटन तथा पुरानो Data नदेखिएमा Google Chrome काे Browser History Clear गर्नुहुन अनुरोध छ । History Clear गर्ने Step: Chrome काे right side top corner मा भएकाे तीनवटा डटमा click गरी History काे History मा जाने, Left side काे Clear browsing data मा जाने र all time मा click गरी Clear data गर्ने ।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग