स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
सूचनाः DHIS2 मा स्वास्थ्य संस्थाहरू सम्बन्धित पालिकाको वडामा भए नभएकाे सुनश्चित गर्न हुन साथै फरक देखिएमा अविलम्ब HMIS मा जानकारी गराइ अद्यावधिक गर्न हुन सम्बन्धित सवैमा अनुरोध छ | - HMIS/MD/DoHS
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग