स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
सूचनाः DHIS2 मा नयाँ पालिका अनुसार Data Migration गरिएकोले स्वास्थ्य संस्थाहरू उपयुक्त स्थानमा भए नभएकाे एकिन गर्न हुन साथै यदि फरक देखिएमा अविलम्ब HMIS मा जानकारी गराइ गरि दिन सम्बन्धित सवैमा अनुरोध छ | - HMIS/MD/DoHS
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग