स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

DHIS 2
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य सेवा विभाग
व्यवस्थापन महाशाखा
Sign in
सूचनाः सर्भरमा Entry भएको डाटा बाट २०७५ बैशाख र जेष्ठ महिनाको रिपोर्ट Generate नहुने समस्या समाधान भएको छ । सम्बन्धित संस्था को रिपोर्ट रुजु गरी Feedback दिनु होला ।
Powered by DHIS 2  Managed by स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग